Сфери на дейност

separator line

Адвокат Деница Николова е член на Софийска адвокатска колегия. Предлага професионални услуги в областта на вещно право, административно право и процедури, гражданско и облигацинно право, търговско право, трудово право и процесуално представителство, които се градят благодарение на непрестанната грижа, която полага, за да се осъществи ефективна работна връзка с клиентите.

Специализирала е и има опит в сферата на вещното, търговското и трудово право, административно, гражданско и облигационно, семейно и наследствено право; процесуалното представителство по граждански, търговски и административни дела, международно право. Изготвя договори и правни документи, като дава консултации на клиентите за правните сделки и ги съветва по отношение на бизнес транзакции. Има задълбочени познания за законите и съдебните процедури на територията на Република България, както и за принципите и процеса на предлагане на качествени услуги на физически лица и корпоративни клиенти, което включва реална преценка за нуждите на клиента и оценка на удовлетворението му.

Областите, в които практикува, са:

Вещно право

separator line

Правни съвети и бизнес консултации на юридически лица за недвижими имоти и бизнес проекти в България. Изработване на правни анализи на проекти за придобиване на недвижими имоти, осъществяване на правно съдействие за правилното реализиране на търговските сделки.

Изготвяне на всички необходими документи за извършване на правни сделки с недвижими имоти, учредяване и заличаване на ипотеки, разяснения и практически решения в областта на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове за прилагането му, регулация, ПУП, етапи при реализиране на строителен процес, издаване на разрешение за строеж до издаване на разрешение за ползване, консултации във връзка с недопускане на незаконно строителство, процедури по ЗУТ и ЗКИР др.

Административно право и процедури

separator line

Правна защита при административно-наказателни производства по ЗАНН и ЗДвП, правна защита при административни производства по АПК, ЗУТ, обжалване на заповед за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно ЗКИР и др.

Гражданско и облигацинно право

separator line

Изготвяне на договори за продажба, замяна, дарения, наем, заем, изработка, поръчка, дружество, спогодби, договори с общи условия и др.

Изпълнително производство по ГПК и ДОПК - правна защита и съдействие по изпълнителни производства по ГПК и ДОПК.

Семейно и наследствено право

separator line

Предбрачни договори, правна защита и помощ при развод (по исков ред или по взаимно съгласие), искове за установяване и оспорване на произход, наследствени правоотношения, делба (съдебна и доброволна), и др.

Търговско право

separator line

Правни съвети и консултации за започване на бизнес на територията на България – най-удачната форма на търговско дружество за всеки конкретен случай.

Регистрация на търговски дружества, промени в тях, ликвидация, търговски сделки, правна защита, съдействие по производство по несъстоятелност и др.

Трудово право

separator line

Правни съвети и изготвяне на документи, уреждащи идивидуалните и колективните трудови правоотношения. Защита при незаконно уволнение, нарушаване на трудовото законодателство и пр.

Процесуално производство

separator line

Представителство пред всички съдилища на територията на Република България, както и пред Арбитражния съд при БТПП.

Цени

separator line

Пакет „УСПЕШЕН СТАРТ“ – еднократно при учредяване на търговско дружество.

separator line

Пакетът е подходящ за нови клиенти, които все още не са учредили търговско дружество и възнамеряват да го направят. Пакетът обхваща: - учредяване на търговско дружество, включващ изготвяне на необходимите документи, подаването им в Търговски регистър към Агенция по вписванията; - изготвяне на общи условия за ползване на услугите, които ще предлага дружеството; - бонус: подаване на ГФО в Търговския регистър към Агенция по вписванията за първата година от дейността на дружеството, при условие, че има сключен допълнителен договор за предоставяне на юридически услуги за срок не по-кратък от 6 месеца; - цена при запитване;

Пакет „НАЧАЛЕН“ - За максимум 5 документа месечно при цена от 800 лв.

separator line

Пакетът обхваща: дистанционни консултации /устни и писмени/ в сферата на търговската дейност на дружеството; изготвявнето и/или преглед и внясане на промени по изготвени вече документи, които касаят търговската дейност на дружеството до 5 документа, вкл. договори, пълномощни, споразумения;

Пакет „ОСНОВЕН“ - За 20 часа правна помощ месечно при цена от 1200 лв.

separator line

Пакетът обхваща следните видове юридически услуги в Търговското право, Вещното право, Облигационното право, Административното право, Трудовото право; - изготвяне, на български и/или английски език, на всякакъв вид договори, по които страна е дружеството , извършване на преглед на договори с оглед тяхната законосъобразност и защита интересите на дружеството – до 5 договора; - изготвяне (на български и английски език) на писма и друга официална кореспонденция – до 5 писма; - предоставяне на юридически консултации, писмени и устни становища по въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството; * Подаване на ГФО за съответната календарна година в Търговския регистър към Агенция по вписванията, в случай че дружеството е сключило с адвоката договор за правно обслужване минимум за една календарна година. ** За явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение.

Пакет „ЕКСЛУЗИВ“ - За 40 часа месечно при цена от 2000 лв.

separator line

Пакетът обхваща следните видове юридически услуги в Търговското право, Вещното право, Облигационното право, Административното право, Трудовото право; - изготвяне, на български и/или английски език, на всякакъв вид договори, по които страна е дружеството , извършване на преглед на договори с оглед тяхната законосъобразност и защита интересите на дружеството – до 5 договора; - изготвяне (на български и английски език) на писма и друга официална кореспонденция – до 5 писма; - предоставяне на юридически консултации, писмени и устни становища по въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството; - защита на интересите на дружеството чрез участие в преговори за сключване на договори и за доброволно уреждане на потенциални спорове и оказване на съдействие под друга форма, съобразно указанията на клиента, за изграждане и развитие на добри партньорски взаимоотношения между него и негови контрагенти; - осъществяване на текущо наблюдение върху измененията в действащото българско законодателство, в т.ч. за съответствие дейността на дружеството, и своевременно информиране на клиента при констатиране на проблеми, както и своевременно информиране за изменения, които касаят дейността и интересите на клиента или свързани с него дружества; - представителство на дружеството пред общински и други административни органи и лица и подпомагане на клиента в осъществяването на всякакви административни процедури; * Подаване на ГФО за съответната календарна година в Търговския регистър към Агенция по вписванията, в случай че дружеството е сключило с адвоката договор за правно обслужване минимум за една календарна година. ** За явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение.

Пакет „Покупко-продажба на недвижим имот“ - По договаряне.

separator line

Пакетът обхваща следните видове юридически услуги: Анализ на документите за собственост; Справка в Служба вписвания към Агенция по вписванията за липсата или наличието на тежести върху имота; Изготвяне на предварителен договор, корекции в изготвен такъв, съгласуване на промените с другата страна по договора, правно съдействие при подписване на предварителен договор и окончателен договор;

Пакет „Развод по взаимно съгласие“ – 800 лв.

separator line

Пакетът обхваща следните видове юридически услуги: Изготвяне на споразумение и всички необходими документи за прекратяване на брака по взаимно съгласиe; процесуално съдействие и представителство пред компетентния съд;