За мен

separator line
Адвокат Деница Николова

Адвокат Деница Николова е член на Софийска адвокатска колегия (САК).

От началото на 2018 год. е и медиатор, вписан в Единен регистър на медиаторите.

Завършила е специалност „Право“ в Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство, град София. Възпитаник е на гимназия с изучаване на чужди езици „Константин Фотинов” – гр. Самоков, паралелка с немски език.

Владее английски и немски език. Специализирала е юридически английски, за който притежава международен сертификат - International Legal English Certificate from the University of Cambridge /ILEC/.

Самостоятелна адвокатска практика започва в началото на 2011 година, като преди това е работила в утвърдени строителни и инвестиционни дружества като юрисконсулт в сферата на недвижимите имоти. Области – Вещно, гражданско и търговско право, а по-рано - във Върховна Касационна Прокуратура, отдел „Международна правна помощ” със сфера на дейност - Международно сътрудничество на Прокуратурата.

Определящи за работата й са прецизност, търпение, индивидуален подход към всеки клиент и дискретност. Адвокат Николова предлага практични решения за всеки конкретен казус, като обръща внимание както на цялостната картина, така и на всеки един аспект от нея.

Ползва се с добра репутация на професионалист, който е добър в това, което прави. Адвокат Деница Николова има необходимия опит, натрупан при ежедневната й работа и контакти със съдебни, държавни и общински органи, обществени институции и организации.

Притежава необходимите качества за всеки адвокат, сред които се отличава способността й да установи конкретно проблема и да предложи варианти за неговото разрешаване и като вземе предвид разходите и ползите от възможните действия, да избере най-подходящия; да преговаря, като насочи и доведе разговорите до благоприятен край за страните; да изслушва хората, да обръща внимание на това, което казват, без да ги прекъсва, задавайки подходящите въпроси.

На тази страница не са посочени поименно клиентите, тъй като всеки един от тях е ценен за адвокат Николова, която остава лоялна към всеки един от тях и техните казуси.

Предлага професионални услуги, които се градят благодарение на непрестанната грижа, която полага, за да се осъществи ефективна работна връзка с клиентите, основана на конфиденциалност и взаимно уважение, доверие и дух на партньорство. Това е, което истински я отличава от останалите кантори.

Дейност

separator line

Участие в специализирани семинари и конференции по въпроси на правото:

Дата Семинар
27 април 2018 год. Колоквиум на тема: „Защита на личните данни и администриране на лични данни. Готовност на адвокатите за прилагане на регламента", представляващ част от проекта на САС и Международния съюз на адвокатите със седалище в гр. Париж /UIA/ за сътрудничеството за повишаване квалификацията на софийските адвокати в областта на Правото на ЕС."
29 януари 2018 год. Конференция на тема: "GDPR SOFIA", организирано от Сдружение „Дигитална Национална Коалиция“
25 януари 2018 год. Семинар на тема: "Новият европейски регламент за защита на личните данни EU 2016/679 - GDPR"
05 декември 2017 год. Семинар на тема: "Новите правила за защита на личните данни в контекста на Регламент 2016/679"
27 септември 2017 год. Семинар на тема: "Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството"
7-8 октомври 2014 год. Семинар на тема: "Правни аспекти на франчайз бизнеса. Дистрибуторски договори";
25 април 2014 г. Семинар на тема: "ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ" - Съдебна практика по търговски спорове, възникващи при едностранна промяна на условията, залегнали в договора за банков кредит;
6 март 2014 год. Семинар на тема: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС”, организиран от АПИС в сътрудничество със Съюза на юристите в България и ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАВОПРИЛАГАНЕТО";
21-22 Октомври 2013 г. Конференция: 6-ата Източноевропейска Конференция на Игралната Индустрия (EEGS);
11 октомври 2013 г. Семинар на тема: „Актуални насоки в трудовите и осигурителните отношения”, организиран от Апис.
18 юли 2013 г. Семинар на тема: „Актуални практически проблеми при прилагането на закона за устройство на територията”, организиран от Апис.
5 юли 2013 г. Семинар на тема: „Избягване на двойното данъчно облагане – тенденции, перспективи и развитие”, организиран от Апис.
27-29 март 2013 г. Семинар на тема: „Граждански процес - изпълнително производство. Производства по граждански дела при действие на правото на Европейския съд. Заповедно производство. Обезпечително производство.” Организиран от НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право”.
21-23 март 2012 г. Семинар на тема: Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета, относно приложимото право към извъндоговорни задължения (Рим II), организиран от Институт по Международно Частно Право и адвокатско дружество „Симеонов и Дерменджиев” в изпълнение на проекта EUROME – част от програмата CIVIL JUSTICE на ЕС.
16-18 януари 2012 г. Семинар на тема „Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към договорни задължения (“Рим I”), организиран от Институт по Международно Частно Право и адвокатско дружество „Симеонов и Дерменджиев” в изпълнение на проекта EUROME – част от програмата CIVIL JUSTICE на ЕС.
11–13 май 2011 г. Семинар на тема „Актуални въпроси на устройство на територията и строителството”, организиран от НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право”.
09-11 март 2011 г. Семинар на тема: „Актуални въпроси на търговското право. Законодателни промени. Ликвидация. Изпълнително производство”, организиран от НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право”.

Завършени и текущи проекти

separator line

Юридически консултант по проекта „ПЛАНА ХАЙТС” в новото селище „ХЪЛМОВЕТЕ НА ПЛАНА” в землището на село Алино, община Самоков; www.planaheights.com; Изготвяне на договори, касаещи работата на архитекта по проекта; проследяване на процеса на смяна предназначението на територията на проекта от земеделска земя в урбанизирана територия – преглед на всички документи, касаещи цялата процедура по смяната на предназначението; изготвяне на индивидуалните договори с клиентите на дружеството-инвеститор; подготовка на документи за окончателното финализиране на сделките; изготвяне на нотариални актове /представителство на дружеството пред нотариус в нотариалните производства/;

Правен съветник на СДРУЖЕНИЕ "ДВУНАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМАРА БЪЛГАРИЯ-ИЗРАЕЛ" - Двунационалата Търговска Камара България -Израел е официален координационен стратегически орган, който развива и укрепва икономическото, търговското и хуманитарно сътрудничество между България и Израел; www.bccbi.bg;

„КАЗИНО ТЕХНОЛИГИИ” АД – сфера на дейност: производство и сервизна дейност на игрални съоръжения за хазартна дейност, внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност; юридически услуги и процесулано представителство в областта на Търговско право, Вещно право, Облигационно право, Административно право и Трудово право;

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК В КОМИСИЯ ПО ЕТИКА ЗА МНОГОЦЕНТРОВИ ИЗПИТВАНИЯ: изготвяне на правни становища относно предоставени документи от възложители за провеждане на клинично изпитване на медицински изделия по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина; www.bda.bg;