За мен

separator line
Адвокат Деница Николова

Адвокат Деница Николова е член на Софийска адвокатска колегия (САК). Завършила е специалност „Право“ в Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство, град София. Възпитаник е на гимназия с изучаване на чужди езици „Константин Фотинов” - гр. Самоков, паралелка с немски език.

Владее английски и немски език. Специализирала е юридически английски, за който притежава международен сертификат - International Legal English Certificate from the University of Cambridge /ILEC/.

Самостоятелна адвокатска практика започва в началото на 2011 година, като преди това е работила в утвърдени строителни и инвестиционни дружества като юрисконсулт в сферата на недвижимите имоти.

Нужда от адвокат

separator line

Животът ни поставя в различни ситуации, когато всеки има нужда от адвокат. Да има някого, който да каже нещата просто и ясно, да „вземе” от теб правния ти проблем и да го разреши по най-добрия начин, е наистина важно.

Сфери на дейност

separator line

Адвокат Деница Николова е член на Софийска адвокатска колегия. Предлага професионални услуги в областта на вещно право, административно право и процедури, гражданско и облигацинно право, търговско право, трудово право и процесуално представителство, които се градят благодарение на непрестанната грижа, която полага, за да се осъществи ефективна работна връзка с клиентите.

Вещно право

Вещно право

Вещно право

Административно право и процедури

Вещно право

Гражданско и облигацинно право

Вещно право

Семейно и наследствено право

Вещно право

Търговско право

Вещно право

Трудово право

Вещно право

Процесуално производство

Цени

separator line

Пакет „УСПЕШЕН СТАРТ“ – еднократно при учредяване на търговско дружество.

separator line

Пакетът е подходящ за нови клиенти, които все още не са учредили търговско дружество и възнамеряват да го направят. Пакетът обхваща: - учредяване на търговско дружество, включващ изготвяне на необходимите документи, подаването им в Търговски регистър към Агенция по вписванията; - изготвяне на общи условия за ползване на услугите, които ще предлага дружеството; - бонус: подаване на ГФО в Търговския регистър към Агенция по вписванията за първата година от дейността на дружеството, при условие, че има сключен допълнителен договор за предоставяне на юридически услуги за срок не по-кратък от 6 месеца; - цена при запитване;

Пакет „НАЧАЛЕН“ - За максимум 5 документа месечно при цена от 800 лв.

separator line

Пакетът обхваща: дистанционни консултации /устни и писмени/ в сферата на търговската дейност на дружеството; изготвявнето и/или преглед и внясане на промени по изготвени вече документи, които касаят търговската дейност на дружеството до 5 документа, вкл. договори, пълномощни, споразумения;

Пакет „ОСНОВЕН“ - За 20 часа правна помощ месечно при цена от 1200 лв.

separator line

Пакетът обхваща следните видове юридически услуги в Търговското право, Вещното право, Облигационното право, Административното право, Трудовото право; - изготвяне, на български и/или английски език, на всякакъв вид договори, по които страна е дружеството , извършване на преглед на договори с оглед тяхната законосъобразност и защита интересите на дружеството – до 5 договора; - изготвяне (на български и английски език) на писма и друга официална кореспонденция – до 5 писма; - предоставяне на юридически консултации, писмени и устни становища по въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството; * Подаване на ГФО за съответната календарна година в Търговския регистър към Агенция по вписванията, в случай че дружеството е сключило с адвоката договор за правно обслужване минимум за една календарна година. ** За явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение.

Пакет „ЕКСЛУЗИВ“ - За 40 часа месечно при цена от 2000 лв.

separator line

Пакетът обхваща следните видове юридически услуги в Търговското право, Вещното право, Облигационното право, Административното право, Трудовото право; - изготвяне, на български и/или английски език, на всякакъв вид договори, по които страна е дружеството , извършване на преглед на договори с оглед тяхната законосъобразност и защита интересите на дружеството – до 5 договора; - изготвяне (на български и английски език) на писма и друга официална кореспонденция – до 5 писма; - предоставяне на юридически консултации, писмени и устни становища по въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството; - защита на интересите на дружеството чрез участие в преговори за сключване на договори и за доброволно уреждане на потенциални спорове и оказване на съдействие под друга форма, съобразно указанията на клиента, за изграждане и развитие на добри партньорски взаимоотношения между него и негови контрагенти; - осъществяване на текущо наблюдение върху измененията в действащото българско законодателство, в т.ч. за съответствие дейността на дружеството, и своевременно информиране на клиента при констатиране на проблеми, както и своевременно информиране за изменения, които касаят дейността и интересите на клиента или свързани с него дружества; - представителство на дружеството пред общински и други административни органи и лица и подпомагане на клиента в осъществяването на всякакви административни процедури; * Подаване на ГФО за съответната календарна година в Търговския регистър към Агенция по вписванията, в случай че дружеството е сключило с адвоката договор за правно обслужване минимум за една календарна година. ** За явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение.

Пакет „Покупко-продажба на недвижим имот“ - По договаряне.

separator line

Пакетът обхваща следните видове юридически услуги: Анализ на документите за собственост; Справка в Служба вписвания към Агенция по вписванията за липсата или наличието на тежести върху имота; Изготвяне на предварителен договор, корекции в изготвен такъв, съгласуване на промените с другата страна по договора, правно съдействие при подписване на предварителен договор и окончателен договор;

Пакет „Развод по взаимно съгласие“ – 800 лв.

separator line

Пакетът обхваща следните видове юридически услуги: Изготвяне на споразумение и всички необходими документи за прекратяване на брака по взаимно съгласиe; процесуално съдействие и представителство пред компетентния съд;