Въпроси и отговори с Адвокат Деница Николова

separator line

Въпрос 1: Изискваните от работодателя декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията, за държавни служители на експертно ниво, не нарушават ли правата им по регламент ( ЕС) 2016/679 с предоставянето на голям обем информация за личния им и семеен живот.

Адвокат Деница Николова отговор: Съдържанието на декларацията е утвърдено съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ. Поради което предоставянето на личните Ви данни в декларацията, в обем, посочен в нея, е необходимо за спазване на Ваше законово задължение. Ваше право е да прецените дали искате да предоставите личните си данни, съгласно декларацията, за обработване на Вашия работодател. В случай, че прецените да не подавате тази декларация в обема, посочен в ЗПКОНПИ, Вие подлежите на административна санкция. Целта на обработването на данните от декларацията е необходимо, за да се изпълнят изискванията на ЗПКОНПИ. Целта на посочения закон е противодействие с корупцията и "...предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него...". Регламентът изключва от приложното си поле обработването на лични данни "...от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления ....", какъвто се явява и случаят с обема на личните данни, предоставяни с декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ. Ето защо Регламентът не се прилага в настоящия