Сфери на дейност

separator line

Адвокат Деница Николова е член на Софийска адвокатска колегия. Предлага професионални услуги в областта на вещно право, административно право и процедури, гражданско и облигацинно право, търговско право, трудово право и процесуално представителство, които се градят благодарение на непрестанната грижа, която полага, за да се осъществи ефективна работна връзка с клиентите.

Специализирала е и има опит в сферата на вещното, търговското и трудово право, административно, гражданско и облигационно, семейно и наследствено право; процесуалното представителство по граждански, търговски и административни дела, международно право. Изготвя договори и правни документи, като дава консултации на клиентите за правните сделки и ги съветва по отношение на бизнес транзакции. Има задълбочени познания за законите и съдебните процедури на територията на Република България, както и за принципите и процеса на предлагане на качествени услуги на физически лица и корпоративни клиенти, което включва реална преценка за нуждите на клиента и оценка на удовлетворението му.

Областите, в които практикува, са:

Вещно право

separator line

Правни съвети и бизнес консултации на юридически лица за недвижими имоти и бизнес проекти в България. Изработване на правни анализи на проекти за придобиване на недвижими имоти, осъществяване на правно съдействие за правилното реализиране на търговските сделки.

Изготвяне на всички необходими документи за извършване на правни сделки с недвижими имоти, учредяване и заличаване на ипотеки, разяснения и практически решения в областта на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове за прилагането му, регулация, ПУП, етапи при реализиране на строителен процес, издаване на разрешение за строеж до издаване на разрешение за ползване, консултации във връзка с недопускане на незаконно строителство, процедури по ЗУТ и ЗКИР др.

Административно право и процедури

separator line

Правна защита при административно-наказателни производства по ЗАНН и ЗДвП, правна защита при административни производства по АПК, ЗУТ, обжалване на заповед за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно ЗКИР и др.

Гражданско и облигацинно право

separator line

Изготвяне на договори за продажба, замяна, дарения, наем, заем, изработка, поръчка, дружество, спогодби, договори с общи условия и др.

Изпълнително производство по ГПК и ДОПК - правна защита и съдействие по изпълнителни производства по ГПК и ДОПК.

Семейно и наследствено право

separator line

Предбрачни договори, правна защита и помощ при развод (по исков ред или по взаимно съгласие), искове за установяване и оспорване на произход, наследствени правоотношения, делба (съдебна и доброволна), и др.

Търговско право

separator line

Правни съвети и консултации за започване на бизнес на територията на България – най-удачната форма на търговско дружество за всеки конкретен случай.

Регистрация на търговски дружества, промени в тях, ликвидация, търговски сделки, правна защита, съдействие по производство по несъстоятелност и др.

Трудово право

separator line

Правни съвети и изготвяне на документи, уреждащи идивидуалните и колективните трудови правоотношения. Защита при незаконно уволнение, нарушаване на трудовото законодателство и пр.

Процесуално производство

separator line

Представителство пред всички съдилища на територията на Република България, както и пред Арбитражния съд при БТПП.

Цени

separator line

Пълен списък с минималните размери на адвокатските възнаграждения може да свалите от тук.